Višješolski študijski program Kozmetika

Študijski program Kozmetika je javnoveljaven in se umešča v terciarno izobraževanje. Študijski program traja 2 leti in se izvaja v okviru 3 ciklov, v obliki izrednega študija. Program je ovrednoten skupno s 120 kreditnimi točkami (KT) po evropskem prenosljivem sistemu ECTS.

Začetek: Oktober 2023
Šolnina: 2.590 €
Delite naprej:

Višješolski študijski program Kozmetika je nastal iz potreb trga dela, na pobudo delodajalcev in glede na pričakovanja uporabnikov kozmetičnih storitev. Program Kozmetika je sodobno zasnovan, saj je bil s študijskim letom 2017/2018 korenito prenovljen. Vključuje široko strokovno-teoretično in praktično-uporabno znanje s področja kozmetike in je usklajen s smernicami razvoja kozmetične stroke.

Program študentom nudi aktiven študij in izbirnost posameznih predmetov oz. modulov glede na interese posameznika. Kreditno ovrednotenje po evropskem sistemu, pa omogoča mobilnost pri zaposlovanju in priznavanje poklicne izobrazbe, ne samo na slovenskem, ampak tudi na evropskem trgu dela in znanja

Po končanem študiju diplomant/ka pridobi VI/1. stopnjo strokovne izobrazbe in poklicni naziv Višji kozmetik / Višja kozmetičarka (viš. kozm.). Po končanem študiju imajo diplomanti odlične možnosti razvoja kariere in udejanjanja lastnih podjetniških idej na področju kozmetične dejavnosti.

Študij kozmetike je nedvomno študij prihodnosti! Dokaz temu je vse večja splošna aktivacija k trendu biti zdrav, biti lep in kako se čim bolje počutiti v svoji koži. Lepotna industrija je v strmem porastu, nove tehnologije, aparature in preparati pa dandanes omogočajo praktično neomejeno možnost oblikovanja in ponujanja kozmetičnih storitev strankam. Prav zato, bo v prihodnosti odločilno, KAKO se (NE)KAJ ponuja. To pa že danes narekuje zahtevo po visoki meri ustvarjalnosti in profesionalizma pri oblikovanju, ponujanju oz. izvajanju kozmetičnih stroritev. Pomembno bo torej znati izstopiti iz povprečja in znati ponuditi bolje! In le-to (znanje!) bo lahko opravičilo tudi uspeh pri delu in dober zaslužek.

Cilji programa Višji kozmetik / Višja kozmetičarka na delovnem mestu opravlja predvsem naslednja dela:
Vsebina po modulih ---
Študent izbere enega od štirih izbirnih modulov.

Pogoji za vpis
V višješolski strokovni študijski program Kozmetika se lahko vpiše:
Način in oblika izvajanja študija
Stroški šudija (za en letnik študija)
Vpisnina:           290 €
Šolnina:          2.590 €
---
Plačilo šolnine je možno tudi na 12 mesečnih obrokov po 240 €.

Potrebujete več informacij?

Kontaktirajte nas