Velnes maser/maserka

Velnes maser/maserka je akreditiran javnoveljaven študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja.

Začetek: Še ni razpisano
Šolnina: Brezplačno* / 1.790 €
Delite naprej:

Študijski program Velnes maser/maserka je namenjen zaposlenim v velneški dejavnosti in kozmetičnih ter masažnih salonih, ki imajo primerno temeljno izobrazbo (tako stopnjo kot smer) in bi želeli nadgradili svoja poklicno-specifična znanja ter strankam ponuditi dodatne storitve.

Študijski program obsega 672 ur in je ovrednoten s 30 kreditnimi točkami (KT) po ECTS in je za udeležence, ki izpolnjujejo vse prijavne (vpisne) pogoje brezplačen.

Velneška dejavnost ni več omejena samo na zdravilišča, hotele ali velneške centre, ampak se pojavlja veliko širše (v turizmu, v dodatnih dejavnostih v kmetijstvu, v samostojnem podjetništvu, pri oskrbi na domu, v domovih za starejše občane, v medgeneracijskih centrih, podjetjih v obliki skrbi za zdravje in dobro počutje zaposlenih itd.), povsod tam, kjer gre za preventivne storitve na področju zdravja, za celosten in zdrav življenjski slog, skrb posameznika za dolgoživost, vitalnost, gibanje, zdravo prehrano itd. Tudi storitve Velnes maserja/maserke so ena od možnih in dodatnih storitev, ki so iskane na področju velnesa in kozmetike.

Temeljni cilji študijskega programa so izpopolniti znanja, spretnosti in kompetence udeležencev za:
Udeleženci v študijskem programu pridobijo naslednje poklicne kompetence oz. se naučijo:
V študijski program se lahko brezplačno* vključi kdor ima:
  1. zaključen višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja s področja velnesa ali kozmetike ali visokošolski program s področja kozmetike, kozmetologije, športa, kineziologije, fizioterapije, zdravstva, medicine ali delovne terapije in
  2. najmanj eno leto delovnih izkušenj v velneški, kozmetični ali ustrezni hotelirsko turistični dejavnosti in
  3. veljavno pogodbo o zaposlitvi v velneški, kozmetični ali ustrezni hotelirsko turistični dejavnosti.
---
Če kandidat ne izpolnjuje pogoja s 3. točke, se lahko vključi v študij samoplačniško.
Če kandidat ne izpolnjuje pogojev s 1. in/ali 2. točke, se lahko v program vključi samplačniško, vendar z zaključkom programa ne pridobi javnoveljavne listine oz. formalne izobrazbe (poklicnega naziva), pač le potrdilo o zaključenem usposabljanju.
Šteje se, da kandidat izpolnjuje pogoje, če jih izpolnjuje, ko se v program dejansko vključi (ni potrebno, da jih izpolnjuje že ob prijavi na program).

---
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa
V primeru, da število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, imajo prednost kandidati z veljavno pogodbo o zaposlitvi. Kot drugo merilo se upošteva povprečna ocena vseh študijskih obveznosti in diplomskega dela študijskega programa, s katerim kandidat izpolnjuje pogoje za vpis.

Način izvedbe programa  
študijski program se izvaja na šoli in pri delodajalcu. Pri delodajalcu se izvaja 360 ur (9 tednov) praktičnega izobraževanja.

Obvezna navzočnost
Udeleženec, ki se brezplačno vključi v program, se je dolžan programa redno udeleževati in ga tudi uspešno zaključiti. Sestavine programa, pri katerih mora biti udeleženec navzoč, določi šola, pri čemer določena meja prisotnosti pri seminarskih in laboratorijskih vajah ne sme biti nižja od 80% kontaktnih ur, predpisanih s predmetnikom.

Pogoji za dokončanje študija
Za dokončanje študijskega programa mora udeleženec opraviti vse študijske obveznosti, in sicer:
PREDMETNIK
 

---
M – modul, P – predmet, D – druga sestavina študijskega programa (praktično izobraževanje).
Katalogi znanja so pripravljeni za predmete (P) in druge sestavine (D) študijskega programa.


OPOMBE
DODATNE INFORMACIJE
Urška Vahtar, vodja programa | urska@vskv.si | 031 880 824

Kontaktirajte nas