Izvajalec/izvajalka gozdnih terapij

Izvajalec/Izvajalka gozdnih terapij je akreditiran javnoveljaven študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja.

Začetek: 10.5.2024
Šolnina: 1.590 €
Delite naprej:

Študijski program Izvajalec/izvajalka gozdnih terapij je namenjen zaposlenim v velneški dejavnosti, turizmu, v dodatnih dejavnostih v kmetijstvu, v domovih za starejše občane, v medgeneracijskih centrih, v podjetjih v obliki skrbi za zdravje in dobro počutje zaposlenih itd., vsem tistim, ki razvijajo preventivne storitve na področju zdravstva, sociale, šolstva, itd. ter ostalim, ki želijo nadgraditi svoja poklicno-specifična znanja ter strankam ponuditi dodatne storitve za krepitev dobrega počutja.

Študijski program obsega 456 ur in je ovrednoten z 21 kreditnimi točkami (KT) po ECTS. Raven kvalifikacije: SOK6.

Temeljni cilji študijskega programa so izpopolniti znanja, spretnosti in kompetence udeležencev za:
Udeleženci v študijskem programu pridobijo naslednje poklicne kompetence (oz. znajo):
V študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Izvajalec/Izvajalka gozdnih terapij se lahko vpiše, kdor ima:
  1. opravljen študijski program višjega ali visokega strokovnega izobraževanja s področja velnesa, kozmetike, gostinstva, turizma, gozdarstva, lovstva, hortikulture, naravovarstva, upravljanja podeželja in krajine, organizacije socialne mreže, ekonomije, varstva okolja in komunale, kozmetologije, kmetijstva, športa, kineziologije, fitoterapije, farmacije, sociale, fizioterapije, zdravstva, medicine, psihologije, delovne terapije ali vzgoje in izobraževanja,
  2. najmanj 1 leto delovnih izkušenj v kozmetiki, velnesu oz. izvajanju storitev na področju zdravega življenjskega sloga in
  3. pogodbo o zaposlitvi na področju kozmetike, velnesa oz. izvajanja storitev na področju zdravega življenjskega sloga ali pogodbo o izvajanju praktičnega izobraževanja za izvajalca gozdnih terapij.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa
V primeru, da število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest (60), imajo prednost kandidati z veljavno pogodbo o zaposlitvi. Kot drugo merilo se upošteva povprečna ocena vseh študijskih obveznosti in diplomskega dela študijskega programa, s katerim kandidat izpolnjuje pogoje za vpis.

Priznavanje znanja in kompetenc, pridobljenih pred vpisom v študijski program
Znanje in kompetence, pridobljene pred vpisom v program, se lahko upoštevajo kot opravljena študijska obveznost. Študijska komisija višje strokovne šole obravnava vloge udeležencev na podlagi postopka in meril v skladu s Pravilnikom o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 20/2010).

Način izvedbe programa  
Študijski program se izvaja na šoli in pri delodajalcu: v šoli 216 ur pri delodajalcu pa okvirno 240 ur (6 tednov) praktičnega izobraževanja.

Obvezna navzočnost
Navzočnost udeležencev pri seminarskih in laboratorijskih vajah je obvezna.

Pogoji za dokončanje študija
Za dokončanje študijskega programa mora udeleženec opraviti vse študijske obveznosti, in sicer
PREDMETNIK
 
---
M – modul, P – predmet, D – druga sestavina študijskega programa (praktično izobraževanje).
Katalogi znanja so pripravljeni za predmete (P) in druge sestavine (D) študijskega programa.


OPOMBE
DODATNE INFORMACIJE
Cvetka Avguštin, dr.med., spec. soc. in interne med., ANFT certif. vodnica gozdne terapije in predavateljica: cvetka@vskv.si | 031 318 593
Jelica Pegan Stemberger, ravnateljica VSŠKV: jelica@vskv.si | 031 384 492

Kontaktirajte nas