Izvajalec/Izvajalka ročne limfne drenaže v kozmetiki in velnesu

Izvajalec/Izvajalka ročne limfne drenaže v kozmetiki in velnesu je akreditiran javnoveljaven študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja.

Začetek: December 2021
Šolnina: Brezplačno* / 1.490 €
Delite naprej:

Študijski program Izvajalec/Izvajalka ročne limfne drenaže v kozmetiki in velnesu je namenjen posameznikom, ki so pridobili višjo ali visoko stopnjo izobrazbe na področju kozmetike ali velnesa in že delajo na delovnem mestu v kozmetiki ali velnesu ter se želijo dodatno usposobiti s področja ročne limfne drenaže ter dopolniti obseg svojih poklicnih kompetenc in strankam ponuditi to dodatno storitev.

Študijski program obsega 560 ur in je ovrednoten s 25 kreditnimi točkami (KT) po ECTS in je za udeležence, ki izpolnjujejo vse prijavne (vpisne) pogoje brezplačen.

Zaradi nenehnih novosti v kozmetiki in velnesu (novi trendi v stroki, tehnike, ciljne skupine strank itd.), zahtev strank in sodobnega načina življenja, zaposleni v kozmetičnih salonih in velnes centrih potrebujejo slediti novostim stroke in hkrati razvijati nove storitve, da (p)ostanejo konkurenčni v panogi, obdržijo stalne stranke ter so privlačni za nove. Izvajalec/Izvajalka ročne limfne drenaže lahko kakovostno ponudi eno od možnih in iskanih storitev v kozmetiki in velnesu.

Temeljni cilji študijskega programa so izpopolniti znanja, spretnosti in kompetence udeležencev za:
Udeleženci v študijskem programu pridobijo naslednje poklicne kompetence oz. se naučijo:
V študijski program se lahko brezplačno* vključi kdor ima:
  1. opravljen višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja s področja kozmetike ali velnesa ali visokošolski študijski program s področja kozmetike, kozmetologije, zdravstva, medicine, športa ali kineziologije in
  2. najmanj 1 leto delovnih izkušenj v kozmetiki ali velnesu in
  3. veljavno pogodbo o zaposlitvi na področju kozmetike ali velnesa.
---
Če kandidat ne izpolnjuje pogoja s 3. točke, se lahko vključi v študij samoplačniško.
Če kandidat ne izpolnjuje pogojev s 1. in/ali 2. točke, se lahko v program vključi samplačniško, vendar z zaključkom programa ne pridobi javnoveljavne listine oz. formalne izobrazbe (poklicnega naziva), pač le potrdilo o zaključenem usposabljanju.
Šteje se, da kandidat izpolnjuje pogoje, če jih izpolnjuje, ko se v program dejansko vključi (ni potrebno, da jih izpolnjuje že ob prijavi na program).
---

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa
V primeru, da število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, imajo prednost kandidati z veljavno pogodbo o zaposlitvi. Kot drugo merilo se upošteva povprečna ocena vseh študijskih obveznosti in diplomskega dela študijskega programa, s katerim kandidat izpolnjuje pogoje za vpis.

Način izvedbe programa  
študijski program se izvaja na šoli in pri delodajalcu. Pri delodajalcu se izvaja 300 ur (7 tednov in pol) praktičnega izobraževanja.

Obvezna navzočnost
Udeleženec, ki se brezplačno vključi v program, se je dolžan programa redno udeleževati in ga tudi uspešno zaključiti. Sestavine programa, pri katerih mora biti udeleženec navzoč, določi šola, pri čemer določena meja prisotnosti pri seminarskih in laboratorijskih vajah ne sme biti nižja od 80% kontaktnih ur, predpisanih s predmetnikom.

Pogoji za dokončanje študija
Za dokončanje študijskega programa mora udeleženec opraviti vse študijske obveznosti, in sicer:
PREDMETNIK
 

---
M – modul, P – predmet, D – druga sestavina študijskega programa (praktično izobraževanje).
Katalogi znanja so pripravljeni za predmete (P) in druge sestavine (D) študijskega programa.


OPOMBE
DODATNE INFORMACIJE
Urška Vahtar, vodja programa | urska@vskv.si | 031 880 824


 

Kontaktirajte nas