Aromaterapevt/Aromaterapevtka v velneški dejavnosti

Aromaterapevt/Aromaterapevtka v velneški dejavnosti je akreditiran javnoveljaven študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja.

Začetek: April 2022
Šolnina: Brezplačno* / 1.590 €
Delite naprej:

Študijski program Aromaterapevt/Aromaterapevtka v velneški dejavnosti je namenjen posameznikom, ki imajo višješolsko izobrazbo s področja kozmetike oz. velnesa ali visokošolsko izobrazbo s področja kozmetike, kozmetologije, zdravstva, medicine, športa ali kineziologije in že delajo na tovrstnem delovnem mestu ter se želijo dodatno usposobiti za delo aromaterapevta ter skozi program dopolniti obseg svojih poklicnih kompetenc.

Študijski program obsega 674 ur in je ovrednoten s 32 kreditnimi točkami (KT) po ECTS in je za udeležence, ki izpolnjujejo vse prijavne (vpisne) pogoje brezplačen.

 Temeljni cilji študijskega programa so izpopolniti znanja, spretnosti in kompetence udeležencev za:
Udeleženci v študijskem programu pridobijo naslednje poklicne kompetence oz. se naučijo: Navedene kompetence narekujejo boljše zaposlitvene možnosti v zdraviliščih, velnes centrih, kozmetičnih salonih, masažnih salonih, v domovih za ostarele, v turističnih centrih in turističnih objektih, ipd.

Kdo potrebujeje aromaterapevtsko usposabljanje:
V študijski program se lahko brezplačno* vključi kdor ima:
  1. opravljen višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja s področja velnesa ali kozmetike ali visokošolski program s področja kozmetike, kozmetologije, zdravstva, medicine, športa ali kineziologije in
  2. najmanj 1 leto delovnih izkušenj s področja kozmetike ali velnesa in
  3. veljavno pogodbo o zaposlitvi na področju kozmetike ali velnesa.
---
Če kandidat ne izpolnjuje pogoja s 3. točke, se lahko vključi v študij samoplačniško.
Če kandidat ne izpolnjuje pogojev s 1. in/ali 2. točke, se lahko v program vključi samplačniško, vendar z zaključkom programa ne pridobi javnoveljavne listine oz. formalne izobrazbe (poklicnega naziva), pač le potrdilo o zaključenem usposabljanju.
Šteje se, da kandidat izpolnjuje pogoje, če jih izpolnjuje, ko se v program dejansko vključi (ni potrebno, da jih izpolnjuje že ob prijavi na program).

---
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa
V primeru, da število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, imajo prednost kandidati z veljavno pogodbo o zaposlitvi. Kot drugo merilo se upošteva povprečna ocena vseh študijskih obveznosti in diplomskega dela študijskega programa, s katerim kandidat izpolnjuje pogoje za vpis.

Način izvedbe programa  
študijski program se izvaja na sedežu šole oz. v primernih prostorih, ki jih ima šola v najemu v Ljubljani in pri delodajalcu. Pri delodajalcu se izvaja 360 ur (9 tednov) praktičnega izobraževanja.

Obvezna navzočnost
Udeleženec, ki se brezplačno vključi v program, se je dolžan programa redno udeleževati in ga tudi uspešno zaključiti. Sestavine programa, pri katerih mora biti udeleženec navzoč, določi šola, pri čemer določena meja prisotnosti pri seminarskih in laboratorijskih vajah ne sme biti nižja od 80% kontaktnih ur, predpisanih s predmetnikom.

Pogoji za dokončanje študija
Za dokončanje študijskega programa mora udeleženec opraviti vse študijske obveznosti, in sicer:
PREDMETNIK
 

---
M – modul, P – predmet, D – druga sestavina študijskega programa (praktično izobraževanje).
Katalogi znanja so pripravljeni za predmete (P) in druge sestavine (D) študijskega programa.


OPOMBE

DODATNE INFORMACIJE
Urška Vahtar, vodja programa | urska@vskv.si | 031 880 824

Kontaktirajte nas